• 0

មតិអ្នកប្រើ

មតិប្រតិកម្មរបស់អ្នកសំខាន់ចំពោះយើងសូមផ្តល់មតិត្រឡប់របស់អ្នក:

សរុប, តើអ្នកនឹងវាយតម្លៃសេវាកម្មរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេច?
ល្អឥតខ្ចោះ *****ល្អ​ណាស់ ****ល្អ​បង្គួរ ***ល្អតិចតួច **មិនល្អទាល់តែសោះ *